Binance已完成第十次BNB季度销毁

 最新公告    |      2020-01-18

亲爱的用户:

根据白皮书约定,Binance已完成第十次BNB季度销毁,累计销毁 2,216,888 BNB(价值$38,800,000 美元)。

销毁记录

https://explorer.binance.org/tx/6047184045F3F761C4E91D81E530A10AAC2887B20E26CBB41A12A0DBAD5BDC3B

转账记录:

https://explorer.binance.org/tx/5DC38447885DAE0232626D470F9E9927B3A5820D695C0FBA5036BE88581B8C09

https://explorer.binance.org/tx/34288619283AE6180B5034FFBA19CDF5C6CD248241617BDE80E5948561B3A281

更多销毁细节请参考博客:10th BNB Burn | Insights and Expectations for the Future of BNB

 

感谢您对Binance的支持!

 

Binance团队

2020年01月18日

 

Binance社群

微博: https://weibo.com/u/7336825507 

Telegram: https://t.me/BinanceChinese

Facebook: https://www.facebook.com/BinanceChinese

Twitter: https://twitter.com/binance